West Point Expert Gives Ukrainians Advice on Conducting Effective Urban Warfare Against Russian Troops

John W. Spencer cur­rent­ly serves as the Chair of Urban War­fare Stud­ies at the Mod­ern War Insti­tute at West Point. He’s also Co-Direc­tor of the Urban War­fare Project, and host of the Urban War­fare Project pod­cast. Ergo, he knows some­thing about urban war­fare.

On Twit­ter, he gave advice to civil­ians resis­tors in Ukraine, espe­cial­ly Kyiv, on how to resist the Russ­ian inva­sions. His tweet thread reads as fol­lows:

 1. So I’ve been asked what my advice would be to civil­ian resis­tors in Ukri­ane, espe­cial­ly Kyiv. Some­one with no mil­i­tary train­ing but want­i­ng to resist. Here are a few things #Kyiv #Ukraine­Un­der­At­tack :
 2. You have the pow­er but you have to fight smart. The urban defense is hell for any sol­dier. It usu­al­ly take 5 attack­ers to 1 defend­er. Rus­sians do not have the num­bers. Turn Kyiv and any urban area lead­ing to Kyiv into a por­cu­pine.
 3. Go out and build obsta­cles in the streets! Start with any bridge you can find (they should have been destroyed). Block them with cars, trucks, con­crete, wood, trash, any­thing! Then block any spot in the city where there are tall build­ings on each side. Already tight areas.
 4. If it is a street you still need to use. Build a S pat­tern obsta­cle that still slows a vehi­cle down. Think police check point (which you could set up if you want­ed to catch sabo­teurs before mil­i­tary reach your loca­tion)
 5. Once you have obsta­cles (nev­er stop build­ing). I real­ly mean thou­sands of barriers/obstacles. You can decid­ed places to fight. Places to shoot from or ambush any sol­dier or vehi­cle that stops or slows down at your obsta­cles.
 6. Do NOT stand in the open and shoot or throw any­thing (to include molo­tov cock­tail) at a Russ­ian sol­dier or vehi­cles. Shoot from win­dows, behind cars, around alley­way cor­ners. Build posi­tions (con­crete best) to fire from.
 7. You must pre­pare for the Rus­sians to start using artillery to help their troops. Make sure the places you choose to shoot from are strong. If in a build­ing, make holes in the walls so you can shoot from and big­ger ones to move to oth­er rooms or build­ings. You must sur­vive.
 8. Yes, use your molo­tov cock­tails. Think about where you will stand to throw (then run). Drop­ping from win­dows above vehi­cles most ide­al. Vehi­cles with­out weapons on top the most vul­ner­a­ble, but if it is armor, choose where to hit.
 9. Form into groups. Ide­al­ly 3 to 5 and decid­ed where to shoot at Rus­sians from. You get to decide. Best if coor­di­nat­ed with anoth­er group and using your obsta­cles to slow some­thing and shoot at from con­cealed and pro­tect­ed posi­tions.
 10. Again, your sur­vival to fight is impor­tant so think hard about where you will shoot from. Ele­vat­ed posi­tions down long streets. Shoot and run. Ambush­es. Aim for the win­dows and doors of non-armor vehi­cles. Sol­diers in open. One of the great­est fears of a sol­dier is a sniper.
 11. You are not a sniper, but you can put fear in their hearts if they think there are snipers every­where. Again take care of your­selves to be able to resist. Drink water. 3 days with­out water and you won’t be able to fight. More lat­er.

Rough Ukrain­ian Trans­la­tion (Cour­tesy of Google Trans­late):

 1. Тож мене запитали, що б я порадив цивільним резисторам в Україні, особливо в Києві. Хтось без військової підготовки, але хоче чинити опір. Ось кілька речей #Kyiv #Ukraine­Un­der Attack :
 2. У вас є сила, але ви повинні боротися розумно. Міська оборона — це пекло для будь-якого солдата. Зазвичай потрібно 5 нападників на 1 захисника. У росіян немає цифр. Перетворіть Київ і будь-яку міську територію, що веде до Києва, на дикобраза.
 3. Виходьте і будуйте перешкоди на вулицях! Почніть з будь-якого мосту, який ви можете знайти (їх слід було знищити). Блокуйте їх автомобілями, вантажівками, бетоном, деревом, сміттям, чим завгодно! Потім заблокуйте будь-яке місце в місті, де з обох боків є високі будівлі. Вже тісні ділянки.
 4. Якщо це вулиця, вам все одно потрібно користуватися. Побудуйте перешкоду типу S, яка все ще уповільнює транспортний засіб. Уявіть поліцейський контрольно-пропускний пункт (який ви можете встановити, якщо хочете зловити диверсантів до того, як військові прибудуть до вашого місця)
 5. Як тільки у вас є перешкоди (ніколи не припиняйте будувати). Я дійсно маю на увазі тисячі бар’єрів/перешкод. Ви можете визначити місця для боротьби. Місця для стрілянини або засідки будь-якого солдата чи транспортного засобу, які зупиняються або сповільнюються на ваших перешкодах.
 6. Do NOT stand in the open and shoot or throw any­thing (to include molo­tov cock­tail) at a Russ­ian sol­dier or vehi­cles. Shoot from win­dows, behind cars, around alley­way cor­ners. Build posi­tions (con­crete best) to fire from.
 7. Ви повинні підготуватися до того, що росіяни почнуть використовувати артилерію для допомоги своїм військам. Переконайтеся, що місця, з яких ви обираєте стріляти, є міцними. Якщо в будівлі, зробіть отвори в стінах, щоб ви могли стріляти з більших, щоб переміститися в інші кімнати або будівлі. Ви повинні вижити.
 8. Так, використовуйте свої коктейлі Молотова. Подумайте, куди ви будете стояти, щоб кинути (тоді бігти). Найідеальнішим варіантом є падіння з вікон над транспортними засобами. Транспорт без зброї зверху найбільш вразливий, але якщо це броня, вибирайте, куди вдарити.
 9. Об’єднайтеся в групи. В ідеалі 3 до 5 і вирішив, звідки стріляти в росіян. Вам вирішувати. Найкраще, якщо координуватись з іншою групою та використовувати свої перешкоди, щоб уповільнити щось і стріляти з прихованих і захищених позицій.
 10. Знову ж таки, ваше виживання для боротьби важливе, тому добре подумайте, звідки ви будете стріляти. Піднесені позиції на довгих вулицях. Стріляй і бігай. Засідки. Націлюйтеся на вікна та двері неброньованих транспортних засобів. Солдати відкрито. Один з найбільших страхів солдата — снайпер.
 11. Ви не снайпер, але можете вселити в їхні серця страх, якщо вони думають, що снайпери всюди. Знову подбайте про себе, щоб мати можливість протистояти. Пити воду. 3 дні без води і ти не зможеш битися. Ще пізніше.

by | Permalink | Comments (0) |

Sup­port Open Cul­ture

We’re hop­ing to rely on our loy­al read­ers rather than errat­ic ads. To sup­port Open Cul­ture’s edu­ca­tion­al mis­sion, please con­sid­er mak­ing a dona­tion. We accept Pay­Pal, Ven­mo (@openculture), Patre­on and Cryp­to! Please find all options here. We thank you!


Leave a Reply

Quantcast
Open Culture was founded by Dan Colman.